Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Arctic Navigations Sp. z o.o. w Warszawie

 

Zasadą Spółki Arctic Navigations Sp. z o.o. w Warszawie. (dalej Arctic Navigations) jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Arctic Navigations szanuje prawo swoich pracowników, współpracowników, klientów, dostawców do prywatności. Arctic Navigations dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność tych osób przez osoby trzecie. Arctic Navigations deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Uprawnionych oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. 

 

1. Administrator

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest spółka Arctic Navigations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Parkowej 13/17/125, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000234303 REGON: 140121583, NIP: 5213345292, dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zwana Arctic Navigations. 

 

2. Określenia użyte w Polityce

Uprawniony - osoba, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z rekrutacją, zatrudnieniem, bądź podjętą współpracą z Arctic Navigations, osoba odwiedzająca Serwis, 

 

Polityka - Polityka Prywatności Arctic Navigations,

 

Pliki cookies - (inaczej „ciasteczka”) oznaczają  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowy oraz unikalny numer.

 

Serwis - serwis internetowy prowadzony pod adresem www.arcticnavigations.pl

 

3. Dane osobowe

Informujemy, iż Uprawniony może kontaktować się z Arctic Navigations bezpośrednio (w tym telefonicznie lub za pomocą poczty), a także wchodząc na stronę internetową www.arcticnavigations.pl w celu zapoznania się z informacjami na temat jej działalności bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Uprawnionego będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Uprawniony zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Uprawniony zainteresowany będzie zleceniem Arctic Navigations realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie rekrutacji. Wówczas Uprawniony może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone. 

 

W sytuacji, w której Uprawniony ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), Arctic Navigations poczytuje, iż Uprawniony ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

 

Dane udostępnione przez Uprawnionego w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez Arctic Navigations tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Uprawnionego usługi, przeprowadzenia rekrutacji.

 

4. Wykorzystywanie danych

 

4.1. Realizacja usługi Uprawnionego

Arctic Navigations prowadzi Serwis za pośrednictwem strony www.arcticnavigations.pl i w ten sposób zbiera informacje podane dobrowolnie przez Uprawnionego. Informując Arctic Navigations o chęci zapoznania się z informacją handlową Uprawniony udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Arctic Navigations w tym zakresie współpracuje.

 

Arctic Navigations ma prawo dodatkowo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, samorządowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji współpracy z Arctic Navigations oraz traktować dane osobowe Uprawnionego jako ściśle poufne.

 

Dane przekazane przez Uprawnionego mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. 

 

4.2. Cele marketingowe i PR

Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Uprawnionego za pośrednictwem Serwisu oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innej formy tzw. eventu, mogą być wykorzystane przez Arctic Navigations do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi Arctic Navigations współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Uprawniony wyrazi na to zgodę. Zgoda Uprawnionego jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

 

4.3. Rekrutacja

Arctic Navigations prowadzi nabór nowych pracowników oraz stażystów poprzez swoje programy wewnętrzne z wykorzystaniem poczty elektronicznej, pośrednio z wykorzystaniem firm rekrutacyjnych oraz w wyniku samodzielnych bezpośrednich działań. Pozyskane w ten sposób dane osobowe Arctic Navigations wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji. Za wyraźną zgodą Upoważnionego  Arctic Navigations ma prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym. 

 

4.4. Usługobiorcy

Dane osobowe mogą również być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Arctic Navigations, tj. firmom świadczącym usługi naliczania wynagrodzeń, usługi prawnicze, usługi ochrony mienia, usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów pozyskiwane do celów rekrutacyjnych przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej rekrutacji oraz za zgodą Upoważnionego na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

Dane osobowe pozyskiwane do celów związanych z zatrudnieniem przechowywane są przez okresy wynikające z przepisów dotyczących archiwizacji nie dłużej jednak niż przez 50 lat po ustaniu zatrudnienia. 

 

Dane osobowe pozyskiwane do celów realizacji usługi są przechowywane przez okres udzielonych gwarancji i do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z tychże usług oraz do upływu terminów przedawnienia obowiązków publicznoprawnych, na które wpływ ma dana transakcja handlowa.

 

6. Modyfikacja danych osobowych

Uprawnionemu przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez Arctic Navigations i w razie zaistnienia konieczności – prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Nadto, w każdym czasie Uprawnionemu przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy Arctic Navigations. Uprawnionemu przysługuje prawo w każdej chwili wycofania zgody, której udzielił. Od złożenia takiej dyspozycji nie będą dalej przetwarzane jego dane osobowe we wskazanym przez Uprawnionego celu.

 

W takich sytuacjach należy drogą elektroniczną na adres: rodo@arcticnavigations.pl przesłać żądanie modyfikacji, usunięcia danych osobowych. Arctic Navigations informuje, że żądanie usunięcie danych osobowych jest możliwe z uwzględnieniem wynikających z ogólnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa obowiązków gwarancyjnych, archiwizacyjnych, publicznoprawnych.

 

7.  Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania z Serwisu oraz w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uprawniony korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uprawnionego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Arctic Navigations reklamodawców oraz partnerów.

 

8. Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach Arctic Navigations może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z Arctic Navigations osobom trzecim. W szczególności Arctic Navigations może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

• na wniosek Uprawnionego;

• w celu wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego,

• w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

• w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem Arctic Navigations lub

• w innych prawem przewidzianych wypadkach.

 

9. Ochrona danych

Arctic Navigations wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności, niezależnie od miejsca ich przetwarzania. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu Arctic Navigations wykorzystuje połączenie szyfrowane. Arctic Navigations nie bierze odpowiedzialności za dane mu przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

 

W przypadku gdy Arctic Navigations powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu Arctic Navigations zapewnia, że dochowuje należytej staranności przy wyborze podmiotu trzeciego, ocenie środków zabezpieczeń stosowanych przez podmiot trzeci i realizuje  obowiązek kontrolny.

 

Dane powierzone podmiotom trzecim i przetwarzane po za obszarem Arctic Navigations są chronione w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. 

 

10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Arctic Navigations nie przekazuje danych do państw trzecich. 

 

11. Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji

Witryny internetowe Arctic Navigations mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. Arctic Navigations nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

 

12. Powiadomienia o zmianach

Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej Arctic Navigations przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

 

13. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Arctic Navigations przetwarza dane osobowe,  prosimy kierować na adres: rodo@arcticnavigations.pl

 

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.